Main Navigation [left]

HTML Example:

<!--
  START: Navbar

  Additional Classes:
    .nk-navbar-lg
    .nk-navbar-align-center
    .nk-navbar-align-right
    .nk-navbar-overlay-content
    .nk-navbar-light
-->
<nav class="nk-navbar nk-navbar-side nk-navbar-left nk-navbar-lg nk-navbar-align-left nk-navbar-overlay-content" id="nk-navbar-left">
  <div class="nano">
    <div class="nano-content">
      <div class="nk-nav-table">
        <div class="nk-nav-row">
          <a href="#" class="nk-nav-logo">
            <img src="assets/images/logo.png" alt="" width="100">
          </a>

          <ul class="nk-nav-icons">
            <li>
              <a href="#" class="no-link-effect">
                <span class="ion-bag"></span>
              </a>
            </li>
            <li>
              <a href="#" class="nk-share-toggle no-link-effect">
                <span class="ion-android-share-alt"></span>
              </a>
            </li>
            <li>
              <a href="#" class="nk-search-toggle no-link-effect">
                <span class="nk-icon-search"></span>
              </a>
            </li>
          </ul>
        </div>
        <!--
          START: Navigation

          Additional Classes:
            .nk-nav-row-top
            .nk-nav-row-center
            .nk-nav-row-bottom
        -->
        <div class="nk-nav-row nk-nav-row-full nk-nav-row-top">
          <ul class="nk-nav" data-nav-mobile="#nk-nav-mobile">
            ...
          </ul>
        </div>
        <!--
          END: Navigation
        -->
        <div class="nk-nav-row">
          <div class="nk-nav-social">
            <footer>
              <a href="http://nkdev.info" target="_blank">nK</a> © 2016. All rights reserved
            </footer>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</nav>
<!-- END: Navbar -->

Additional classes: .nk-navbar-lg .nk-navbar-align-center .nk-navbar-align-right .nk-navbar-overlay-content .nk-navbar-light

 • .nk-navbar-light – light background color;
 • .nk-navbar-lg – large size;
 • .nk-navbar-align-center – text align center;
 • .nk-navbar-align-right – text align right;
 • .nk-navbar-overlay-content – show content dark overlay when opened navigation;
Was this page helpful?